<

menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Daňové změny od roku 2013

Daňové změny - aktualizováno pro 2016

21.12.2012  |  Poslední aktualizace: 19.03.2016  | autor: Tomáš Hlavsa |  téma: Zákon o DPH, Zákon o účetnictvíDoplnění:

Tato stránka obsahuje změny nejčastěji zavedené v roce 2013 a 2014.
Většinu z nich nechávám a připojuji něco ke změnám schváleným později.

Smyslem stránky je pouze upozornit na témata a jde jen o stručné (a neúplné) informace.


Kategorizace účetních jednotek:

Změna zákona o účetnictví přináší dělení účetních jednotek do čtyř kategorií s rozdílnými povinnostmi. Jedná se zde pouze o účetní jednotky, tj. o ty co vedou účetnictví (dříve řečeno podvojné).

Dále se do zákona vrací termín jednoduché účetnictví - které vededou za dále specifikovaných podmínek (např. obratu) některé jednotky (např. spolky nebo církve).

Podnikatelů fyzických osob, kteří mohou vést zjednodušenou daňovou evidenci se tyto změny netýkají.
Více informací např. na portálu POHODA
K DPH pro rok 2016 - kontrolní hlášení:

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Kvůli kontrolnímu hlášení bude nutné znát DIČ i u neplátců DPH.


K porušení povinností ve věci kontrolního hlášení jsou nastavené dosud nevídané finanční sankce. A pětidenní termín pro opravy na výzvu fú.

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:


a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.Další podrobnosti ke kontrolnímu hlášení jsou na stránkách finanční správyVznik plátcovství DPH

Od roku 2013 se po překročení obratu stává osoba plátcem o měsíc dříve než doposud.
Konkrétně tedy od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém stanovený obrat překročila.
(Do konce roku 2012 je to od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém stanovený obrat překročila).


Měsíční zdaňovací období
pro nové plátce a pro nespolehlivé plátce DPH

Velmi výraznou změnou od r. 2013 je povinné měsíční zdaňovací u nových plátců DPH. Dříve registrovaní plátci nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období. Měsíční zdaňovací období má vždy také "nespolehlivý plátce" a skupina plátců.

Při obratu pod 10 mil. Kč je možné po třech letech požádat o přechod na čtvrtletní plátcovstí. V případech "hodných zvláštního zřetele" lze o totéž žádat už po roce. Posouzení je na finančním úřadu.


Daňové doklady

Mezi důležité změny ve vystavování daňových dokladů od roku 2013, patří následující:

  1. - Na daňové doklady z jiných členských států či ze třetích zemí se již nedoplňují žádné údaje.
      Uvádějí se jen v evidenci pro daňové účely.
  2. - Pokud je příjemce plnění zmocněn k vystavení daňového dokladu, je na něm uvedeno "vystaveno zákazníkem".
  3. - Pokud je příjemce plnění povinen přiznat daň, je na daňovém dokladu uvedeno "daň odvede zákazník".
  4. - Nově lze zjednodušený daňový doklad (na plnění do 10 000 Kč) vystavit i při platbě převodem (nejen při platbě v hotově).

Zároveň platí, že dopisování údajů na doklady (čísla účtů zaúčtování, datum přijetí apod.) nejsou porušením pravidel. Dále je řešeno, že doklad zaslaný elektronicky (např. mailem v pdf) vyžaduje souhlas příjemce. Podle GFŘ lze takový souhlas udělit i mlčky.
Zveřejňování údajů o plátcích DPH:Správce daně zveřejní údaje o bankovních účtech plátce, které používá pro ekonomickou činnost. Do konce února 2013 musí být správci daně nahlášeny bankovní účty, které si plátce přeje zveřejnit. Pokud žádné neoznačí, zveřejní správce daně všechny (které má plátce u fú v současné době evidované).

Od 1. března 2013 pak začne být účinný institut ručení, pokud odběratel uhradí na jiný než zveřejněný účet dodavatele.

Posunutí účinnosti k 1.1.2014 s upřesněním - "jen pro platby nad 700.000 Kč".

Od 1.12.2014 je potom tento limit snížený na 540.000 Kč.Nespolehlivý plátce - "černá listina"

Správce daně zveřejní údaj o tom, zda plátce je či není nespolehlivým plátcem - tedy plátcem, který již dříve neodvedl DPH. Pokud je v okamžiku uskutečnění o poskytovateli zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, ručí odběratel za dodavatelem neodvedenou daň. Dle vyhledávání na stránkách MF ČR je ke dni 29.12.2015 nespolehlivých plátců 3.552

Subjekt se nespolehlivým plátcem stává po nabytí právní moci rozhodnutí finančního úřadu a může se tohoto označení zbavit, nejdříve po roce, a to na vlastní žádost, o které pak rozhodne finanční úřad.
Srozumitelné informace na téma nespolehlivý plátce poskytuje např. portál POHODA


Daň z převodu nemovitostí = nově daň z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z převodu nemovitostí se od ledna 2013 mění ze 3% na 4% ze základu daně
Nově jde o "daň z nabytí nemovité věci".
Pro rok 2016 se projednává novela zákonného opatření, kdy má být (bez možnosti dohody prodávajícího a kupujícího) poplatníkem daně z nabytí nemovité věci, vždy nabyvatel. Zároveň by mělo být zrušeno ručení za nezaplacenou daň. Návrh počítá s účinností od 01.04.2016. Ke dni 19.03.2016, ale není projednáno. Termín tedy není reálný.


Mohlo by Vás také zajímat:
Článek - Jaký je postih za pozdní úhradu daně »
Článek - Nové názvy všech finančních úřadů a nové účty pro platbu daní od roku 2013 »
Článek - Zařazení činnosti - přenesení daňové povinnosti »
Článek - Kdy se jedná o Švarc systém »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |