menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek Dohody mimo pracovovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Poslední aktualizace: 03.01.2017  |  T. Hlavsa - účetní poradce |  téma: Základní pravidla a rozdíly u pracovních dohod v roce 2017Podmínky - dohody o provedení práce v roce 2017


Pro rok 2017 platí pro práci na dohodu o provedení práce,
limit 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o provedení práce musí mít písemnou formu
(stejně jako dohoda o pracovní činnosti).
V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Osvobození od neplacení zdravotního a sociálního a nemocenského pojištění zůstává i pro rok 2017 do výše odměny 10.000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele.

Zároveň platí, že je-li dohod v měsíci více: pro účely soc. a nem. pojištění se sčítají (OSSZ), pro účely zdravotního pojištění do 31.12.2014 ne, od 1.1.2015 ano. (Přihláška se podává zpětně po překročení měsíčního limitu 10.000 Kč).


Vzor Dohody o provedení
práce ke stažení zdarma
Daně a pojistné u příjmů
z dohody o provedení práce
Tiskopis prohlášení poplatníka
k dani v pdf nebo xls (Excel)
Podmínky - dohody o pracovní činnosti v roce 2017


Osvobození od neplacení zdravotního a sociálního a nemocenského pojištění platí i nadále (jako v letech 2012 - 2016) do limitu 2.499 Kč za měsíc. V případě, že je odměna nižší vychází se i z toho co je napsáno v dohodě - pokud je v dohodě smluvená částka vyšší než 2.500 Kč (včetně), pak se pojištění platí z jakékoliv vyplacené odměny (třeba z 500 Kč). Pozor tedy i při určování předpokládaného počtu hodin a výši hodinové odměny apod. To, že odměna bude nižší než limitní částka 2.500 Kč, musí být z dohody patrné předem.

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti musí mít písemnou formu (stejně tak dohoda o provedení práce).

V dohodě o pracovní činnosti se povinně uvádí, zda se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou, druh sjednané práce a sjednaný rozsah pracovní doby.

Společná ustanovení


Není-li sjednán způsob zrušení, je možné zrušit DPP i DPČ dohodou stran ke sjednanému dni. Jednostranně mohou být obě (DPP až od 01.10.2015) zrušeny z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Přesně, je to dle § 77, Zákon č. 262/20016 Sb., zákoník práce, takto:
Společně pro dohody o provedení práce i o pracovní činnosti


Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
  • a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
  • Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.


Společná pravidla pro výši mzdy


Pozor na minimální odměny
Minimální mzda (vztahující se nejen na běžný pracovní poměr, ale i na oba typy dohod) byla v roce 2015 ve výši 9.200 Kč měsíčně a v roce 2016 pak ve výši 9.900 Kč. Minimální hodinová mzda byla tedy v roce 2016 ve výši 58,70 Kč na hodinu. Nižší hodinová mzda může být ještě v roce 2016 sjednána jen s invalidními důchodci, a to ve výši 55,10 Kč.
(ovšem navíc samozřejmě i s přihlédnutím k zaručené mzdě dle 8 skupin, vizte níže...)

Pozor v roce 2017 – minimální mzda se zvyšuje na 11.000 Kč za měsíc a ruší se možnost nižší mzdy u invalidních důchodců. V přepočtu tedy platí pro všechny minimální mzda 66 Kč na hodinu.

Je, ale třeba také přihlédnout k minimální zaručené mzdě:
Dle nařízení č.336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 66,00 11.000
2. 72,90 12.200
3. 80,50 13.400
4. 88,80 14.800
5. 98,10 16.400
6. 108,30 18.100
7. 119,60 19.900
8. 132,00 22.000


Minimální úroveň „zaručené mzdy“ – neboli skupina prací - je dána složitostí, odpovědností i úrovní námahy vykonávané práce. Příloha k nařízení vlády č. 567/20116 Sb. rozděluje profese na 8 skupin. V této příloze jsou popsány příklady konkrétních prací v členění na různé obory práce.

Pod odkazem naleznete přílohu pro určení skupiny

Sleva na dani u starobních důchodců

V roce 2013 a po část roku 2014 trval stav, kdy nemohl uplatnit slevu na dani pracující starobní důchodce, a to tehdy, pokud pobíral důchod k 1.1. zdaňovacího období. Tato situace se během roku 2014 vyřešila. Zaplacenou zálohovou daň nebo srážkovou daň (tu jen u dohody o provedení práce) lze získat i zpětně, mimo srážkové daně za rok 2013 (za rok 2014 lze vyúčtovat i srážkovou daň).

Pokud se Vás situace týkala,
mohou se Vám hodit podrobnější informace v článku sleva dani pro starobní důchodce


Pro rok 2015 tedy platí, že i pracující starobní důchodce může uplaťnovat slevu na dani ve výši 2.070 Kč měsíčně (24.840 Kč ročně).
Dohody o provedení práce a
o pracovní činnostike stažení
Daně a pojistné u příjmů
z dohody o pracovní činnosti
Tiskopis prohlášení poplatníka
k dani v pdf nebo xls (Excel)Mohlo by Vás ještě zajímat:
O Švarc systému »
O tom jak okamžitě zrušit pracovní poměr, když Vám firma dluží výplatu »
Odkaz na úpravu dohod v §74 - §77 Zákoníku práce »

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |