menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků »

Článek - okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem:
Graf s postupem » Informace - předpisy » Nejčastější dotazy » Vzor ke stažení » Náležitosti - jak to napsat


Jak napsat
- okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

01.11.2013  |  poslední aktualizace: 03.01.2017  | autor: Tomáš Hlavsa  |
Popis správného postupu a formálních náležitostí při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem.

Pracovní poměr může zaměstnanec okamžitě zrušit jen z důvodů a za dalších podmínek popsaných v §56 zákoníku práce. A to buď z důvodů zdravotních nebo pro nevyplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu, anebo její části do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pozor - období splatnosti, trvá až do konce následujícího měsíce po měsíci k němuž se mzdový či platový nárok vztahuje.


Jak postupovat a na co dát pozor

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

§ 60
V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.Jak okamžitě zrušit pracovní poměr, když mi zaměstnavatel dluží?
1 Skutkově vymezit důvod okamžitého zrušení pracovního poměru tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Je třeba tedy důvod konkrétně popsat, tak aby nemohla vzniknout o důvodu žádná pozdější pochybnost a aby bylo zajištěno, že tento důvod nelze později měnit.
2 Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.
3 Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
4 Musí platit podmínka, že zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy či platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti – tzn., že např. u mzdového nároku za září musí dluh trvat ještě k 15.11. daného roku. (Pozor na termíny: Splatnost je vždy do konce následujícího měsíce a Výplatní den je pouze den, který patří do období splatnosti. V otázce okamžitého zrušení pracovního poměru nehraje "výplatní den" roli, důležitá je splatnost).
5 Pozor u náhrad - ne všechny nároky jsou opravdu náhradou mzdy či platu. Nemůžete okamžitě zrušit pracovní poměr, protože Vám zaměstnavatel dluží např. náhrady cestovních výdajů.
6 Při okamžitém zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů musí platit podmínka, že podle závazného lékařského posudku, nemůže zaměstnanec dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zároveň mu zaměstnavatel neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
7 K okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance nelze přistoupit ze žádných jiných důvodů, než které stanovuje zákoník práce (ve výše citovaném § 56).
8 Pracovní poměr skončí pracovním dnem, kdy bude písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru doručen zaměstnavateli. Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nelze nijak časově posunout žádným směrem (tedy ani ke dni, ke kterému nastala skutečnost, která dává možnost k okamžitému zrušení a ani naopak dopředu).
9 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (pro nezaplacení mzdy, platu nebo náhrady mzdy či platu) je platné i v případě, že zaměstnavatel dluh na mzdovém nároku zaměstnance uspokojil ještě před doručením okamžitého zrušení, pokud byl tento dluh zaplacen až po uplynutí 15 dnů po splatnosti.tlačítko tiskárna - pro stažení článku v pdf k tisku
pdf
k tisku

PODÍVEJTE SE TAKÉ NApozn: Tento článek a návod se nevěnuje právu rodiče okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého dítěte, které ukončilo školní docházku, ale nedosáhlo ještě věku 16 let. (Dle Nového občanského zákoníku - Zákona č. 89/2012 Sb., účinného od 01.01.2014 je dáno zákonnému zástupce nezletilého dítěte (s předchozím přivolením soudu) právo rozvázat jeho pracovní poměr okamžitým zrušením, a to tehdy pokud se má za to, že to je v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto dítěte v roli zaměstnance).
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |