menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Jak a kdy fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti

Jak na to - režim přenesení daňové povinnosti
(při poskytnutí stavebních nebo montážních prací od ledna 2012)

10.4.2012  |  poslední změna: 31.10.2013  |   autor: Tomáš Hlavsa | téma: k § 92a - 92e zákona o DPHNovela zákona o DPH z roku 2012 zavedla zvláštní režim přenesení daně pro velké množství plátců.
Jedná se o režim, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo tuzemské zdanitelné plnění uskutečněné.

Fakturuje se bez daně z přidané hodnoty

Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, který bude obsahovat sazbu daně, ale nikoliv její výši. Navíc připojí povinné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Faktura se vystavuje standardně do 15 dnů.

Příklad sdělení, které se uvádí na fakturu:
"Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."
Od 1.1.2013: "Daň odvede zákazník"

Na koho se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti?

obrázek se zelenobílou propiskou a nápisem ANO

Režim přenesení daňové povinnost se uplatňuje pouze mezi plátci DPH, a to pouze při poskytnutí plnění v tuzemsku (v ČR). Týká se tedy poskytovatele i příjemce, a to u těch plnění, která jsou vymezena jako stavební nebo montážní práce a jsou poskytnuta příjemci pro jeho ekonomickou činnost.
Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 odkaz na klasifikace produkce CZ-CPA Je třeba sledovat zejména zda činnost patří do dané klasifikace, zda je poskytnuna v tuzemsku; plátcem a plátci DPH a zda ji příjemce využije v souvislosti se svou ekonomickou činností. Jde tedy o to, zda osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani.
Kdy se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije?

obrázek s červenobílou propiskou a nápisem NE

Jestliže příjemce plnění pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně (plnění, které nesouvisí s jeho ekonomickou činností). Při přiznání a zaplacení daně se použije "běžný mechanismus". Režim přenesení daňové povinnosti se také nepoužije v případě poskytnutí stavebně montážních prací obci, a to v případě, kdy je obec pořizuje pro potřeby, které výhradně souvisí s její činností při výkonu veřejné správy (při té se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Dále produkce sice související se stavebnictvím, ale mimo číselné kódy 41–43. Na ty se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje. (Např.Pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž, Půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy, Beton připravený k lití nebo Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy,...)


Čestné prohlášení při použití "běžného mechanismu DPH":

Pokud nastane situace, kdy se "režim přenesení daňové povinnosti" nepoužije, přestože daná činnost jinak do tohoto zvláštního režimu spadá, (viz výše), doporučuje se vyžadovat po příjemci prací písemné čestné prohlášení. Toto čestné prohlášení pak dokládá, že takové plnění nebude ani z části využito k ekonomické činnosti příjemce, (příp., že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani).


Koho se režim přenesení daňové povinnosti netýká?

Režim přenesení daňové povinnosti se netýká plátce, který poskytne plnění neplátci a samozřejmě se netýká také plnění, které poskytuje neplátce, (ať už plátci či neplátci).


Evidence o přenosu daňové povinnosti a přiznání k DPH

- Poskytovatel služby vystaví fakturu (se sazbou DPH, ale bez částky za DPH)
- Plnění uvede v ř. 25 přiznání k DPH
- Vede evidenci o poskytnutých plněních
- Přiznání a evidenci předloží správci daně (evidenci elektronicky)

- Příjemce služby vypočítá a doplní do dokladu DPH
- DPH uvede přiznání v ř. 10, 11 ke dni zdanitelného plnění
- Příjemce, má většinou rovnou nárok i na odpočet přiznané daně
- Vede evidenci o přijatých plněních
- Přiznání a evidenci předloží správci daně (evidenci elektronicky)

Elektronické předkládání evidence správci daně

Evidence o přenosu daňové povinnosti se předkládá správci daně elektronicky, a to:

- bez el. podpisu přes datovou schránku
- s el. podpisem přes Portál pro Elektronická podání pro daňovou správu.
- bez el. podpisu, pokud je správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně.   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Plzeň a Praha | www.help1.cz |