menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Závislá práce a Švarc systém

Závislá práce a "Švarc systém"

15.4.2012  |  poslední aktualizace: 12.04.2015  |  autor: Tomáš Hlavsa  |  téma: mj. k § 2-3 Zákoníku práce1. Definice závislé práce v Zákoníku práce

Zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb.) prošel v roce 2012 klíčovými úpravami a společně s novelizovaným Zákonem o zaměstnanosti a Zákonem o inspekci přinesl řadu podstatných změn. Mimo jiné od ledna 2012 vymezuje Zákoník práce poprvé pojem „závislá práce“. Oblasti se dále mj. dotýká zrušení Obchodního zákoníku a obecná ustanovení daná Novým Občanským zákoníkem (NOZ) zák. č. 89/2012 Sb., účinného od 1.1.2014
 1. Dle zákoníku práce - je závislou prací práce, která je vykonávána:

 2. - ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance
 3. - jménem zaměstnavatele
 4. - podle pokynů zaměstnavatele
 5. - zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně
 6. - za mzdu, plat nebo odměnu za práci
 7. - na náklady a odpovědnost zaměstnavatele
 8. - v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele,
 9. - popřípadě na jiném dohodnutém místě

Vykonávání závislé práce mimo pracovněprávní vztah - je nelegální

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona (zákoníku práce) jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.


Celým řešením problému je tedy postup spočívající v následujícím ... ten koho se dané téma týká, nechť si poctivě odpoví otázku - zda jeho činnost naplňuje znaky závislé práce podle zákoníku práce, anebo zda naplňuje znaky vlastního podnikáníPodnikatelé samozřejmě mohou uzavírat obchodní smlouvy s jinými podnikateli,
ale taková smlouva nesmí jen zakrývat skutečný stav závislé práce.

(Smlouva o dílo, smlouvy podle obchodního zákoníku, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování, nepojmenované aj.)

Práce podnikatele, který pro jiného vykonává práci by tedy neměla naplňovat znaky závislé práce k jinému podnikateli, ale měla by především vykazovat znaky podnikání vlastního.2. Definice podnikatele v Občanském zákoníku

Nový občanský zákoník definuje podnikatele, takto:

V §420 - Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

a dále v §421 - Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Celé znění citovaných paragrafů je zde: §420-421 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ »3. Definice živnosti v živnostenskému zákonu

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Definice obsažená v §2 zák. č. 451/1991 Sb., Živnostenský zákon, »

Shrnuto - znaky podnikání tedy jsou:

- soustavná činnost provozovaná samostatně (tedy činnost nepříležitostná, nikoliv např. nepřetržitá)
- vlastním jménem
- na vlastní náklad a na vlastní odpovědnost (tedy svým účtem a např. s vlastní zárukou, apod.)
- za účelem dosažení zisku
- za podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo jiným předpisem pokud z něj činnost vychází

Příklad - kdy nejde o Švarc systém:

OSVČ, která vykonává pro jiného podnikatele, ať už jednorázové nebo opakující se zakázky a:

 1. - využívá vlastní pracovní prostředky (svou kancelář, dílnu, strojní vybavení, výpočetní techniku, automobil)
 2. - samostatně svou činnost organizuje a rozhoduje o ní a nepodléhá pokynům a příkazům objednatele (nadřízeného)
 3. - zodpovídá vlastním jménem za svou práci (např. poskytuje záruku)


Např. prvek samostatnosti (vlastní rozhodování, sebeřízení, nepodléhání příkazům, určování pracovní doby apod.) je jedním ze znaků, který výrazně odlišuje podnikatelskou činnost od činnosti závislé. Provozování podnikání na vlastní odpovědnost v sobě obsahuje podnikatelské riziko, které naproti tomu zaměstnavatel na zaměstnance přenášet nemůže (např. svůj podnikatelský neúspěch).
Mohlo by Vás také zajímat:
Článek - Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti »
Článek - jak okamžitě zrušit pracovní poměr, když Vám firma dluží výplatu »
Jak začít podnikat jako OSVČ »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc se založením s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |