menu:
úvodní stránka » účetní poradenství - nejčastější konzultace » účetní poradenství - insolvenční řízení

Insolvenční řízení
předlužená firma, platební neschopnost

vytvořeno: 29.12.2015 poslední aktualizace: 17.08.2017  |  T. Hlavsa www.help1.cz |  Insolvenční řízení firem


Ekonomické posouzení situace - konzultace

Mohu Vám nabídnout konzultaci a zkušenosti a pomoc s posouzením situace Vaší firmy (na základě účetních závěrek a dalších informací o Vašem podnikání). Případně poradit co a v jaké formě je třeba připravit pro další řešení situace. Cena konzultace je 800 Kč a poskytuji ji pouze v Plzni (ne v Praze). Zvažte, ale prosím, zda je to pro Vás účelně vynaložený náklad, neposkytuji sepsání ani podání insolvenčních návrhů.

Nějaké informace - jak situaci posoudit - naleznete také na této stránce.

Není-li přímo řečeno jinak - týkají se všechny uvedené informace pouze podnikatelů a firem a nikoliv odlužení soukromých fyzických osob.

Sepsání a podání insolvenčního návrhu advokátem

Pokud již víte, že Vaše situace je taková, že máte povinnost podat dlužnický insolvenční návrh, doporučuji Vám pro sepsání takového insolvenčního návrhu a pro zastupování v samotném řízení využít služeb advokáta Mgr. Petra Strejčka z plzeňské advokátní kanceláře Franc a Strejček, tel. 732 722 002. www.akfranc.cz

Případně se můžete obrátit přímo na plzeňského insolvenčního správce a advokáta v jedné osobě - Mgr. Františka Bureše, tel. 776 117 643 www.advokat-spravce.cz


Klíčovým bodem pro další postup je zjištění, zda se nacházíte v úpadku či nikoliv.

Pokud to situace žádá, raději jednejte

Je třeba vidět, že přestože se většinou jedná o těžké chvíle v životě společníků a jednatelů firem, je nutné pamatovat na to, že podání insolvenční návrhu dlužníka je zásadní povinností staturtárního orgánu společnosti, a že Vás jeho včasné sepsání a podání ochrání před osobními následky situace.
INFORMACE:

Kdy je firma v úpadku

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. K nim se přidává tzv. hrozící úpadek, který může navrhnout pouze dlužník. Insolvenční návrh se podává tzv. dlužnický - tedy sám na sebe, anebo naopak - tzv. věřitelský.

O úpadek formou platební neschopnosti se jedná tehdy, pokud má dlužník

- více věřitelů
- peněžité závazky více jak 30 dnů po splatnosti
- a není schopný tyto závazky plnit.

Neschopnost plnit závazky se považuje za naplněnou pokud platí, alespoň jeden z následujícíh bodů:
- dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
- dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti
- není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem
  výkonem rozhodnutí nebo exekucí
- dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců,
  kterou mu uložil insolvenční soud

Definice se týká všech druhů dlužníků,
tzn. podnikajících i nepodnikajících fyzických osob a osob právnických.Úpadek ve formě předlužení

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Hrozící úpadek

Nastává tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Jelikož je jedním ze způsobu řešení úpadku "reorganizace" (viz dále) má tato možnost dlužníkovi pomoci zachovat výrobu a zaměstnanost. Reorganizace se však jako řešení volí pouze u společností a podnikatelů, jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl, alespoň sto milionů korun, nebo pokud zaměstnávají alespoň 100 zaměstnanců. Návrh na zahájení insolvenčního řízení pro "hrozící úpadek" je oprávněn podat pouze dlužník.Způsoby řešení úpadku firem

Konkurz

Na základě rozhodnutí o konkurzu jsou zjistěné pohledávky věřitelů částečně (poměrně) uspokojené z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Tzn. rozdělí se peníze, které dlužníkovi zbývají (nebo které se ještě vymohou s jeho pohledávek) plus peníze za prodej jeho majetku. S tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části tím nezanikají

Reorganizace

Je řešením pro podnikatele, kteří - nejsou v likvidaci
- nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze
- a zároveň splňují podmínku, že jejich celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň sto milionů korun, nebo zaměstnávají alespoň 100 zaměstnanců.

Oddlužení nepodnikajích fyzických osob

Nebo-li tzv. "osobní bankrot" se týká fyzických osob nepodnikatelů. Pokud je taková osoba v úpadku, řeší odlužení sjednocení dluhů a následně jsou zajištění věřitelé uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn ...

Pozn.: nenabízím ani poradentsví ani jiné služby spojené s odlužením soukromým osob.
Všechny mé služby jsou určené pouze podnikatelům


Další informace naleznete např. na serveru justice.cz v aplikaci Insolvenční zákon »Postup při úpadku firmy

Jsem v úpadku - co dál1. Sestavení povinných příloh (soupisy závazků, pohledávek, majetku atd.)
   a sepsání podání insolvenčního návrhu

2. Soud rozhodne o zahájení insolvenčního řízení

3. Soud rozhodne, že je dlužník v úpadku

4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka (konkurz nebo reorganizace)

K reorganizaci dochází na návrh věřitele nebo dlužníka, a to jen u podnikatelů, kteří splňují pro reorganizaci podmínky (viz výše). V praxi je tedy nejčastějším řešením konkurz.

Po nabytí právní moci "rozhodnutí o prohlášení konkurzu" a po první schůzi veřitelů přistoupí insolvenční správce k prodeji případného majetku a k dalším kroků za účelem poměrného uspokojení věřitelů.

Proč konzultaci u mě?


 • Když něco nevím - řeknu Vám to
  a doplním přesnou odpověď později.
 • Pokud názor a radu vyslovím,
  pak vím, že si za odpovědí stojím
 • Daňová, právní i lidská hlediska,
  zkušenost, naslouchání, zájem o Vás


 • Poměr přínosu konzultace a zaplacené ceny, je pro Vás velmi dobrý
  (ušetřím Vám peníze, čas i starosti)
 • Svou zkušeností Vám obvykle pomohu najít podstatu i řešení velmi rychlePan Hlavsa mě zbavil velkého množství starostí a přinesl do mé advokátní kanceláře i spousty dobrých nápadů a možných vylepšení. V odborné rovině je skvělý a lidsky se mně s ním dobře spolupracuje.


Mgr. Marian Franc, advokát - advokátní kancelář Franc a Strejček
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při založení s.r.o., poradenství, účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |